Vad gör AddLife?

AddLife – En pionjär inom labtech och medtech

AddLife framträder som ett banbrytande svenskt företag inom Labtech och Medtech, etablerat och växande på den europeiska marknaden. Med sitt huvudkontor i Stockholm har AddLife specialiserat sig på att äga och förvärva företag i nischsegment, främst riktade mot hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till medicinsk vård. Deras närvaro sträcker sig över hela Europa, vilket positionerar dem som en betydande aktör inom sitt område.

AddLife’s unika position ligger i dess förmåga att förbättra människors liv. Genom sitt arbete inom Life Science skapar företaget högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter som betjänar både privat och offentlig sektor.

I denna artikel kommer att utforska hur AddLife inte bara bidrar till vetenskap och hälsa utan också hur de skapar mervärde för sina kunder och långsiktig tillväxt för gruppen.

Vi kommer att dyka djupare in i företagets historia, dess nuvarande verksamhet, och blicka framåt mot dess framtidsutsikter.

AddLife's verksamhet och vad de gör.

Bakgrund och historia

AddLife har sitt ursprung i det anrika företaget Bergman & Beving, som grundades redan 1906. Detta företag inledde sin resa med inriktning på import av teknologiska produkter för den industriella sektorn i Sverige. På 1940-talet tog företaget ett betydande steg in i life science-området genom ett avtal med Radiometer. Under 1990-talet innehöll Bergman & Beving flera företag som levererade laboratorie- och processteknisk utrustning samt tandvårdsprodukter med medicinsk plast. År 1997 förvärvades Triolab, vilket ledde till en inriktning på lab- och diagnostikmarknaderna och samma år bildades också Meditech som en av fyra divisioner inom Bergman & Beving​​​​​​.

Viktiga milstolpar i bolagets utveckling

År 2005 markerade en vändpunkt då Addtech, en avknoppning från Bergman & Beving, förvärvade delar av MediTech-verksamhetsområdet och formade sitt life science-affärsområde. I juni 2015 förvärvades Medtech och med det bildades AddLife Group.

Den verkliga milstolpen nåddes 2016 när AddLife blev börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Samma år gjorde AddLife fyra förvärv och övertog två verksamheter, vilket ledde till en organisk tillväxt som översteg marknadens genomsnittliga tillväxt. Under 2018 expanderade AddLife ytterligare genom förvärvet av Biomedica, vilket ökade deras närvaro i Central- och Östeuropa. Nyligen har AddLife fortsatt sin tillväxt genom större förvärv som Vision Ophthalmology Group (VOG) och Healthcare 21 (HC21), som integrerades i Medtech-affärsområdet​​​​​​​​​​.

Denna historiska översikt av AddLife visar på företagets långa och framgångsrika väg inom life science-sektorn, från sina rötter i tidigt 1900-tal till dess nuvarande position som en ledande aktör i Europa.

AddLife’s Affärsmodell

AddLife utmärker sig som en oberoende leverantör inom life science, verksam över hela Europa. Företagets affärsmodell bygger på att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster till både den privata och offentliga sektorn. Deras strategi innefattar att äga och förvärva företag i nischsegment som kompletterar och stärker deras erbjudande. Genom en kombination av egenproduktion och produkter från andra tillverkare, samt ett brett utbud av tjänster, skapar AddLife mervärde för sina kunder och säkrar sin position som en ledande aktör inom branschen.

Huvudprodukter och tjänster

AddLife’s produkt- och tjänsteportfölj är omfattande och diversifierad. Deras erbjudande inkluderar allt från laboratorieutrustning och diagnostiska verktyg till medicinsk teknik och relaterade tjänster. Denna portfölj är resultatet av en kombination av egna innovationer och noggrant utvalda produkter från andra tillverkare. Förutom fysiska produkter erbjuder AddLife också ett brett spektrum av tjänster, inklusive rådgivning, produktservice och utbildning, vilket ger dem en unik förmåga att möta sina kunders varierande behov.

Kärnmarknader och kundsegment

AddLife’s kärnmarknader omfattar ett brett spektrum av kunder inom både privat och offentlig sektor över hela Europa. Med mer än hälften av sin nettoomsättning utanför Norden har AddLife etablerat sig som en viktig aktör inte bara i Skandinavien, utan även på många andra europeiska marknader.

Deras kundbas inkluderar sjukhus, forskningsinstitut, laboratorier och många andra organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Genom att kontinuerligt anpassa sitt erbjudande till de skiftande behoven hos dessa olika kundgrupper, lyckas AddLife upprätthålla en stark marknadsposition och driva tillväxt inom företaget.

Denna kombination av en flexibel och diversifierad affärsmodell, en omfattande produkt- och tjänsteportfölj, samt en stark närvaro på flera kärnmarknader, har gjort AddLife till en central figur inom life science-industrin i Europa.

Ledningsgrupp på ADDLIFE

 1. Fredrik Dalborg (VD)
  • Född: 1972
  • Blev medlem i koncernledningen: 2022
  • Utbildning: Civilekonom
  • Arbetslivserfarenhet: Har haft ledande positioner i flera företag, inklusive VD för Etac och Boule Diagnostics AB, samt ledande befattningar inom Xvivo, Terumo BCT och Gambro.
  • Innehav av aktier i AddLife: 22 000 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 61 000 B-aktier​​.
 2. Christina Rubenhag (CFO)
  • Född: 1970
  • Blev medlem i koncernledningen: 2022
  • Utbildning: Civilekonom
  • Arbetslivserfarenhet: Tidigare CFO för Boule Diagnostics AB, CFO & CEO för Biolin Scientific AB, samt CFO för Packetfront AB och Swe-Dish Satellite Systems AB.
  • Innehav av aktier i AddLife: 3 500 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 30 000 B-aktier​​.
 3. Peter Simonsbacka (Chief Commercial Officer)
  • Född: 1960
  • Blev medlem i koncernledningen: 2017
  • Utbildning: Gymnasieingenjör
  • Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef hos Addtech Nordic AB, VD för BergmanLabora AB och affärsenhetschef hos Mettler-Toledo AB.
  • Andra uppdrag: Styrelseordförande i Swedish Labtech.
  • Innehav av aktier i AddLife: 73 140 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier​​.

Marknadsposition

AddLife verkar inom en europeisk Medtech-marknad värd cirka 150 miljarder euro, där marknaden har vuxit med ungefär 5 procent årligen under de senaste 10 åren. Marknaden är fragmenterad med cirka 34 000 medicinteknikföretag, varav 95 procent är små och medelstora bolag. Stora aktörer och mindre nischade bolag kontrollerar ofta hela kedjan från tillverkning till distribution, medan oberoende distributörer som AddLife erbjuder produkter från flera tillverkare.

I Europa spenderas i genomsnitt 11 procent av BNP på hälso- och sjukvård, och knappt 8 procent av dessa utgifter går till medicintekniska produkter.

AddLife har anpassat sig till en post-pandemisk marknad, med en ökad efterfrågan på produkter för planerad kirurgi och en fokus på hantering av vårdskulder och personalbrist, vilket ger företaget en stark position i det aktuella marknadsläget.

Fem fokusområden i den nya marknadssituationen inkluderar hantering av vårdskulder, brist på sjukvårdspersonal, accelererad digitalisering, fokus på leveranskedjor och ökad betydelse av service och tjänster som utbildning och produktunderhåll​​.

Företagskultur

Information om AddLife’s företagskultur och hur deras kärnvärden påverkar den är inte direkt tillgänglig från de källor jag granskade. Det skulle dock vara logiskt att anta att deras kärnvärden – enkelhet, ansvar, engagemang och innovation – spelar en viktig roll i formandet av deras företagskultur, särskilt i hur de anpassar sig till marknadsförändringar och utmaningar inom sjukvårdsindustrin. En sådan kultur skulle sannolikt uppmuntra flexibilitet, kreativ problemlös

Forskning och utveckling

AddLife’s forsknings- och utvecklingsinsatser (FoU) är begränsade men inkluderar viktiga projekt inom affärsområdena Labtech och Medtech. I Labtech fokuserar de på Biolin, medan Medtech arbetar med utveckling av en digital plattform för välfärdsteknologi, inklusive lösningar för uppkoppling av sensorer och trygghetslarm i hemmet, samt digital egenmonitorering av specifika hälsotillstånd​​.

Hållbarhet och socialt ansvar

När det gäller hållbarhet och socialt ansvar har AddLife implementerat en ny hållbarhetsstrategi, baserad på en väsentlighetsanalys genomförd 2021, och integrerat hållbarhetsarbete över hela koncernen. AddLife är signatär av UN Global Compact och stödjer aktivt mänskliga rättigheter, socialt ansvar och miljöskydd. Deras arbete inkluderar fokus på klimatsmarta lösningar, att vara en attraktiv arbetsgivare och affärspartner, och att agera ansvarsfullt som marknadsaktör. AddLife har också ökat sitt fokus på hållbarhetsfrågor vid förvärv och investeringar​​​​​​​​​​.

Långsiktiga mål och strategier

AddLife’s framtidsutsikter och vision är grundade på tre strategiska principer: att vara marknadsledande inom utvalda nischer, att ha operationell rörlighet och att växa genom förvärv. Dessa principer syftar till att säkerställa hållbar drift och uppnå ambitiösa finansiella mål. Hållbarhet är en central del av AddLife’s vision att förbättra människors liv genom att vara en ledande, värdeskapande partner inom life science. Deras fokus på hållbarhet genomsyrar hela deras strategi och affärsmodell​​​​​​.

Långsiktiga mål och strategier

Viktiga punkter

AddLife framstår som en betydande aktör inom life science-sektorn i Europa, med en historia som sträcker sig över ett sekel. Företaget, som specialiserar sig på Labtech och Medtech, erbjuder en diversifierad portfölj av produkter och tjänster inriktade på hälso- och sjukvårdssektorn. AddLife’s affärsmodell innefattar både egenutvecklade produkter och sådana från andra tillverkare, samt ett brett utbud av tjänster. Deras närvaro sträcker sig över flera europeiska marknader och omfattar en bred kundbas inom både privat och offentlig sektor.

AddLife’s unika fokus på life science och deras entreprenörsdrivna affärsmodell har varit avgörande för deras marknadsposition och innovationsförmåga. Genom att kontinuerligt förvärva och integrera nischade företag inom Labtech och Medtech, har AddLife kunnat expandera och fördjupa sitt erbjudande, vilket har lett till en starkare marknadsposition och större kapacitet för innovation.

Avslutande tankar

Med sin starka historiska grund och beprövade förmåga att anpassa sig till marknadens förändringar, står AddLife väl rustat för framtiden. Deras förmåga att kontinuerligt växa och utvecklas inom life science-industrin gör dem till ett intressant alternativ för potentiella investerare.

FAQ om AddLife

Vad gör AddLife?

AddLife är en svensk Labtech- och Medtech-företag som tillhandahåller en rad produkter och tjänster inom life science-sektorn, främst riktade mot hälso- och sjukvårdssektorn.

Vad innebär AddLife?

AddLife representerar företagets engagemang i life science-sektorn, där de erbjuder lösningar som syftar till att förbättra människors liv genom vetenskap och teknik.

Hur många arbetar på AddLife?

AddLife har omkring 2,200 anställda fördelade på cirka 85 dotterbolag, som opererar under egna varumärken.

Vem äger AddLife?

AddLife är ett publikt företag, listat på Nasdaq Stockholm, och ägs av dess aktieägare.

Hur många aktieägare har AddLife?

Det exakta antalet aktieägare i AddLife kan variera över tiden. För de mest aktuella uppgifterna, bör man konsultera företagets finansiella rapporter eller deras webbplatsFormulärets överkant.