Vad är fonder?

De flesta svenskar är idag aktiva i fondsparande, men kunskapen om hur fonder faktiskt fungerar är inte alltid lika omfattande. I den här djuplodande guiden kommer vi att gå igenom grunderna för fonder och ge dig en välgrundad förståelse, så att du kan fatta välgrundade beslut för din ekonomiska framtid. Så, vad är fonder?

Det enklaste sättet att beskriva fonder är som en påse som innehåller varor. Själva påsen är fonden och varorna i den är olika tillgångar, vanligtvis aktier och/eller räntebärande tillgångar. Innehållet bestäms av en eller flera förvaltare som ständigt analysera såväl bolag som omvärldsfaktorer.

När du sparar i fonder köper du andelar i hela påsen. Du kan alltså inte välja att köpa bara några av varorna, utan du får alltid en andel av allt som finns i fonden. Däri ligger två avfördelarna med att köpa fonder: dels att det är superenkelt, dels får du flera innehav och därmed en bra riskspridning en enda produkt. Nedan listar vi fler fördelar och den stora nackdelen med fonder.

Fördelar

 • Enkelt – Det är enklare än man tror att börja med fonder. Ofta tar det inte mer än några minuter att komma igång och sätta upp ett månadssparande via ett ISK.
 • Lättillgängligt – De flesta fonder har 100 kronor som minsta belopp att investera och det om något har demokratiserat börsen och framförallt fondersparandet.
 • Riskspridning – Med små belopp får du exponering mot flera aktier, ibland flera hundra i en och samma fond.
 • Tidseffektivt – Fondsparande anses av de flesta vara väldigt passivt och kräva minimalt med tid, dessutom är det många fonder som slår enskilda sparare på fingrarna övertid.

Nackdelar

 • Avgifter: Nästan alla fonder har en årlig förvaltningsavgift som dras från fondens kapital, och ibland tillkommer även andra avgifter. Det är viktigt att komma ihåg att fondsparande inte är kostnadsfritt.
 • Brist på kontroll: Precis som tidigare nämnts, när du investerar i fonder tar du hela paketet. Det innebär att du inte kan välja ut specifika aktier eller tillgångar själv, utan investerar i fondens sammansättning som helhet.

  Kom ihåg att signa upp på vårt nyhetsbrev där vi kommer publicera analyser, guider och mycket mer!

Fondfaktablad

Ett fondfaktablad är ett viktigt dokument som ger dig en översiktlig bild av en specifik fond och dess egenskaper. Enligt svensk lag är det obligatoriskt för fondförvaltare att tillhandahålla dessa faktablad för att ge investerare en tydlig och standardiserad beskrivning av fondens egenskaper. Här är några nyckelkomponenter som du kan förvänta dig att hitta i ett fondfaktablad:

 • Fondnamn: Detta är fondens officiella namn.
 • Fondkategori: Fonden kategoriseras vanligtvis enligt dess investeringsinriktning, som t.ex. aktiefonder, räntefonder eller blandfonder.
 • Risknivå: Risknivån indikerar den förväntade volatiliteten i fonden och kan hjälpa dig bedöma risken i samband med din investering.
 • Startdatum: Detta är datumet då fonden skapades och började sin verksamhet.
 • Förvaltningsavgift: Här finner du information om fondens årliga förvaltningsavgift, vilket är den avgift som du betalar för att fondförvaltarna ska sköta fonden.
 • Minsta initiala investering: Detta är det minsta belopp du måste investera för att bli en fondägare.
 • Minsta återkommande investering: Det visar det lägsta belopp du kan investera regelbundet i fonden, om så önskas.
 • Mål: Här beskrivs fondens mål och syfte, såsom kapitaltillväxt, inkomstgenerering eller en specifik investeringsstrategi.
 • Investeringsstrategi: Faktabladet förklarar fondens strategi och hur den väljer och hanterar sina investeringar.
 • Portföljinnehav: Detta ger dig en översikt över de olika tillgångar eller värdepapper som ingår i fondens portfölj.
 • Utveckling de senaste åren: Här kan du se fondens historiska avkastning och prestation.
 • Årlig avkastning: Detta ger en indikation på fondens förväntade avkastning.
 • Volatilitet: Det är en mått på risken i fonden och indikerar hur mycket fondens värde kan fluktuera över tiden.
 • Likviditet: Här kan du få information om hur lätt det är att köpa och sälja andelar i fonden.
 • Sista avstämningsdag: Detta är datumet då informationen i faktabladet senast har uppdaterats.
 • Beskrivning: Faktabladet innehåller en översiktlig beskrivning av fondens egenskaper och investeringsstrategi.
 • Målgrupp: Här beskrivs den typ av investerare som fonden riktar sig till.
 • Lämplig investeringshorisont: Detta ger dig en uppfattning om hur länge du bör överväga att behålla dina investeringar i fonden.
 • Riskfaktorer: Fondfaktabladet inkluderar information om potentiella risker som är förknippade med fonden, såsom marknadsrisk, ränterisk eller branschrisk.

Denna information i fondfaktabladet är avsedd att hjälpa dig fatta välgrundade beslut när du överväger att investera i en fond och för att förstå dess egenskaper, risker och mål. Innan du gör några investeringar är det klokt att noggrant granska faktabladet.

Olika risknivåer fonder

För att förstå riskskalan för fonder och vad varje nivå innebär, är det viktigt att veta hur den vanligtvis fungerar i Sverige. Riskskalan är en standardiserad metod för att kommunicera den förväntade risknivån för en fond till investerare. Denna skala är numerisk och sträcker sig vanligtvis från 1 till 7, där 1 indikerar låg risk och 7 hög risk. Här är en översikt över vad varje nivå betyder och vilket sparande som kan passa bäst:

Risknivå 1: Låg risk

 • Fonder i denna kategori är de minst riskfyllda.
 • De investerar huvudsakligen i trygga tillgångar som statsobligationer eller liknande.
 • Passar bra för konservativa investerare och de som har kort investeringshorisont, som t.ex. äldre personer nära pension.

Risknivå 2: Låg till måttlig risk

 • Dessa fonder har en liten mängd risk i förhållande till avkastningen.
 • De kan innehålla en diversifierad portfölj med både säkra och något mer riskfyllda tillgångar.
 • Lämpliga för investerare som vill balansera säkerhet och chans till ökad avkastning, med en investeringshorisont på medellång till lång sikt.

Risknivå 3: Måttlig risk

 • Fonder på denna nivå har en balans mellan risk och avkastning.
 • De investerar i en bred portfölj med olika tillgångar och kan ha en något högre exponering mot aktiemarknaden.
 • Passar investerare med en medellång investeringshorisont och en måttlig risktolerans.

Risknivå 4: Måttlig till hög risk

 • Fonder i denna kategori har en ökad risk och potentiellt högre avkastning.
 • De kan inkludera en större andel aktier och andra tillgångar med högre risk.
 • Lämpliga för investerare som kan acceptera mer risk och har en lång investeringshorisont.

Risknivå 5: Hög risk

 • Dessa fonder har en betydande risk och är ofta inriktade på aktiemarknaden.
 • De kan vara volatila och potentiellt ge hög avkastning, men med större nedgångar.
 • Bör övervägas av erfarna investerare med en lång investeringshorisont och hög risktolerans.

Risknivå 6: Mycket hög risk

 • Fonder i denna kategori är extremt riskfyllda och kan vara volatila.
 • De kan investera i spekulativa tillgångar och är inte lämpliga för de flesta investerare.
 • Bör endast övervägas av professionella investerare med en stark riskaptit.

Risknivå 7: Extremt hög risk

 • Dessa fonder är avsedda för spekulation och kan förlora betydande värde.
 • De innehåller mycket spekulativa tillgångar och är endast lämpliga för de som är villiga att ta extremt höga risker.

Det är viktigt att notera att valet av en fond och dess risknivå bör vara i linje med dina egna ekonomiska mål, risktolerans och investeringshorisont. Innan du investerar i en fond, är det alltid klokt att noga granska dess riskskala.

Olika typer av fonder

Att investera i fonder är en effektiv strategi för att bygga och diversifiera din portfölj. Fonder erbjuder en mångfald av investeringsmöjligheter, och valet av fondtyp är en avgörande faktor för att uppnå dina ekonomiska mål.

För att hjälpa dig navigera i det komplexa landskapet av fondalternativ, kommer vi här att utforska olika typer av fonder, deras specifika investeringsmål, risknivåer och tidshorisonter. Genom att förstå vilken typ av fond som passar bäst för dina behov och mål, kan du fatta välgrundade investeringsbeslut som gynnar din ekonomiska framtid.

1. Aktiefonder:

 • Investeringsmål: Aktiefonder investerar i aktier och har potentialen att erbjuda hög avkastning över tid. De är lämpliga för investerare som söker kapitaltillväxt och är villiga att acceptera en högre risknivå.
 • Tidshorisont: Långsiktiga investerare som är beredda att hålla sina investeringar i flera år eller decennier kan dra nytta av aktiefonder.

2. Räntefonder:

 • Investeringsmål: Räntefonder investerar i obligationer och andra skuldtillgångar. De erbjuder stabil avkastning och lägre risk än aktiefonder. Lämpliga för investerare som vill bevara kapitalet och generera inkomst.
 • Tidshorisont: Passar investerare med en kortare investeringshorisont, såsom dem som närmar sig pension och vill minimera risk.

3. Blandfonder:

 • Investeringsmål: Blandfonder är en kombination av aktier och obligationer. De är utformade för att balansera avkastning och risk. Lämpliga för investerare som vill ha en medelväg mellan kapitaltillväxt och stabilitet.
 • Tidshorisont: Kan vara lämpliga för både kortsiktiga och långsiktiga investerare, beroende på fondens innehåll.

4. Temafonder:

 • Investeringsmål: Temafonder fokuserar på specifika branscher, trender eller teman, som t.ex. teknologi, miljö eller hälsa. De kan erbjuda möjligheter till hög avkastning i samband med dessa trender.
 • Tidshorisont: Lämpliga för investerare som tror på det valda temat och är villiga att hålla investeringarna under hela den tematiska trendens cykel.

5. Hedgefonder:

 • Investeringsmål: Hedgefonder försöker generera avkastning oberoende av marknadens riktning. De använder olika strategier och har en bred variation av mål.
 • Tidshorisont: Vanligtvis är hedgefonder för mer erfarna investerare med en längre investeringshorisont, eftersom vissa strategier kan ta tid att utvecklas.

6. Indexfonder:

 • Investeringsmål: Indexfonder följer en specifik marknadsindex, som S&P 500. De strävar efter att återskapa marknadens prestation och har låga förvaltningsavgifter.
 • Tidshorisont: Lämpliga för långsiktiga investerare som vill kopiera marknadsutvecklingen till låg kostnad.

7. Private Equity-fonder:

 • Investeringsmål: Private Equity-fonder investerar i privata företag och är vanligtvis illikvida. De erbjuder möjligheter till hög avkastning, men är mycket riskfyllda.
 • Tidshorisont: Endast för professionella investerare med en mycket lång investeringshorisont, eftersom investeringar i privata företag tar tid att utvecklas.

Aktiva eller passiva fonder

När det kommer till investeringar i fonder, står investerare inför valet mellan två huvudtyper av fonder: aktiva och passiva. Båda har sina fördelar och nackdelar, och det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem för att fatta välgrundade investeringsbeslut. Låt oss utforska de grundläggande koncepten bakom aktiva och passiva fonder och diskutera vilken som kan vara den bästa strategin för dig.

Aktiva Fonder:

Aktiva fonder är traditionella investeringsfonder där en professionell fondförvaltare tar beslut om vilka tillgångar som ska ingå i portföljen. Fondförvaltaren försöker aktivt att överträffa en benchmark-index, som t.ex. S&P 500, genom att göra strategiska val. Här är några viktiga insikter om aktiva fonder:

 • Proaktiv förvaltning: Aktiva fondförvaltare spenderar tid och resurser på att analysera och välja de bästa tillgångarna för fonden. De försöker slå marknadens genomsnittliga avkastning.
 • Högre kostnader: Aktiva fonder har vanligtvis högre förvaltningsavgifter än passiva fonder på grund av det arbete som krävs av fondförvaltarna.
 • Möjlighet till överavkastning: Om en aktiv fondförvaltare lyckas göra välgrundade beslut, kan fonden prestera bättre än marknaden.
 • Risk och belöning: Aktiva fonder kan vara mer riskfyllda eftersom de försöker slå marknaden. Det innebär att de har potential att ge hög avkastning, men också högre risk för förluster.
 • Tidshorisont: Aktiva fonder passar oftast investerare som är aktiva och har tid och intresse att följa fondens utveckling.

Passiva Fonder:

Passiva fonder, även kända som indexfonder, har som mål att replikera ett specifikt marknadsindex, snarare än att försöka överträffa det. Här är några nyckelinsikter om passiva fonder:

 • Spegla marknaden: Passiva fonder följer noggrant ett index och äger tillgångar i proportion till deras vikt i indexet.
 • Lägre kostnader: Eftersom det inte krävs aktiv förvaltning, har passiva fonder vanligtvis lägre förvaltningsavgifter än aktiva fonder.
 • Konsistens: Passiva fonder ger investerare en konsistent avkastning som i allmänhet speglar indexets prestation.
 • Lägre risk: Eftersom passiva fonder följer marknaden istället för att försöka slå den, kan de vara mindre riskfyllda än aktiva fonder.
 • Tidshorisont: Passiva fonder är utmärkta för investerare som föredrar en hands-off strategi och en långsiktig investeringshorisont.

Så, vilken typ av fond är rätt för dig?

Det finns ingen universell ”bästa” typ av fond, utan valet beror på dina specifika mål, risktolerans och investeringsstrategi. Här är några faktorer att överväga:

 • Mål: Om du vill slå marknaden och är beredd att ta på dig högre risk, kan en aktiv fond vara ett alternativ. Om du letar efter en långsiktig, stabil avkastning, kan en passiv fond vara bättre.
 • Tidshorisont: Aktiva fonder kan vara mer lämpliga om du är aktivt engagerad i dina investeringar. Passiva fonder kan vara bättre för långsiktiga investerare som inte har tid att övervaka sina investeringar dagligen.
 • Kostnader: Passiva fonder tenderar att ha lägre förvaltningsavgifter, vilket kan vara en fördel om du föredrar att hålla dina investeringskostnader låga.
 • Risktolerans: Överväg din förmåga att hantera risk. Aktiva fonder kan vara mer volatila och osäkra, medan passiva fonder tenderar att erbjuda en mer stabil, om än inte lika explosiv, avkastning.

I slutändan kan en väl diversifierad portfölj inkludera både aktiva och passiva fonder för att dra nytta av deras olika fördelar. Innan du fattar beslut, är det klokt att konsultera med en finansiell rådgivare och tänka på din egen investeringsstrategi och mål. Oavsett vilken typ av fond du väljer, är det viktigaste att förbli konsekvent och tålmodig med dina investeringar över tid.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar