Dämpad aktivitet på den svenska arbetsmarknaden

I en nyligen publicerad rapport från Statistiska centralbyrån (SCB), observerades en dämpad aktivitet på den svenska arbetsmarknaden i oktober 2023. Rapporten ger en detaljerad översikt över sysselsättningen, arbetskraften, och arbetslösheten i landet, med särskilt fokus på förändringar och trender jämfört med tidigare månader och år.

Dämpat läge på arbetsmarknaden

Sysselsättning och arbetskraft

I oktober 2023 var totalt 5 237 000 personer sysselsatta, med ett genomsnitt på 177,9 miljoner arbetade timmar per vecka. Arbetskraften, bestående av individer mellan 15 och 74 år, uppgick till 5 653 000 personer, varav 2 676 000 var kvinnor och 2 977 000 män. Det relativa arbetskraftstalet låg på 74,4 procent, med en högre andel män (77,0 procent) jämfört med kvinnor (71,7 procent).

Förändringar i sysselsättning och arbetskraft

Säsongrensade data visar på en ökning av arbetskraften jämfört med tidigare månader, med ett totalt arbetskraftstal på 75,4 procent. Sysselsättningen uppvisade dock en minskning till 69,4 procent, med en total på 5 272 000 sysselsatta personer.

Anställningsformer

Av de sysselsatta var 4 723 000 anställda, med en ökning av fast anställda till 4 073 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda minskade till 650 000.

Arbetslösheten

Aktuella siffror

I oktober 2023 registrerades 416 000 arbetslösa, motsvarande en arbetslöshet på 7,4 procent. Bland dessa var 197 000 kvinnor och 219 000 män. Arbetslöshetstalen var lika för båda könen. Antalet långtidsarbetslösa och arbetslösa ungdomar uppgick till 135 000 respektive 121 000. Något som kan öka med tanke på att svensk ekonomi befinner sig i lågkonjunktur.

Förändringar jämfört med närliggande månader

En ökning i arbetslösheten observerades i säsongrensade data, med en arbetslöshet på 8,0 procent. Särskilt noterbart var ökningen av arbetslösa ungdomar till 151 000, motsvarande en arbetslöshetstal på 22,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet i oktober 2023 uppgick till i genomsnitt 21,6 miljoner timmar per vecka, motsvarande 540 000 heltidsarbeten.

Samband på arbetsmarknaden

Rapporten inkluderade också detaljerade diagram och statistik för att illustrera sambanden på arbetsmarknaden för oktober 2023, för individer i åldern 15–74 år.

SCB:s rapport belyser en dämpad dynamik på arbetsmarknaden i oktober 2023, med en blandning av ökningar och minskningar i olika sektorer. Dessa insikter är viktiga för att förstå den nuvarande ekonomiska situationen och för att planera framtida arbetsmarknadspolitik.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar