Skanska analys

Fundamental analys Skanska Q3

Här är en analys baserad på det tredje kvartalet för Skanska 2023

Skanskas Q3-rapport avslöjar en nyanserad bild av företagets aktuella ställning i byggsektorn. Med gedigen erfarenhet på ryggen, har Skanska historiskt navigerat genom en myriad av ekonomiska landskap, men det senaste kvartalets utmaningar pekar på några specifika marknadsförändringar som förtjänar särskild uppmärksamhet.

Den betydande påverkan av nedskrivningar, särskilt inom bostadsutvecklingssektorn, signalerar inte bara interna beslutsprocesser utan även yttre marknadskrafter som kan ha påverkat värderingen av tillgångar. I en tid av höga räntor är det väntat att bostads- och fastighetsmarknaden blir känsligare, vilket kan leda till försiktighet både hos företag och hos konsumenter när det gäller investeringar.

Skanskas respons till dessa utmaningar kommer att vara avgörande. Med en något tveksam orderingång denna period jämfört med tidigare kvartal, står företaget vid en viktig korsning. Företagets ledning har dock redan antytt en proaktiv strategi, med fokus på selektivitet i anbudsgivning och en stark tro på en historiskt hög orderstock som pekar på en fortsatt stark position på marknaden.

Finansiellt resultat

  • Rörelseresultat: Det mest slående var att rörelseresultatet för kvartalet landade på 549 miljoner kronor, en betydande nedgång från jämförelsekvartalets 1.518 Mkr. Detta var även under analytikernas förväntningar på 1.648 Mkr.
  • Omsättning: Trots utmaningarna på rörelseresultatnivå såg Skanska en positiv omsättning på 40.348 Mkr, en ökning från föregående års 38.603 Mkr. Dock var detta något lägre än de förväntade 41.818 Mkr.

Nedskrivningar

Skanska ställdes inför betydande nedskrivningar under kvartalet. Dessa nedskrivningar var huvudsakligen inom affärsområdet Bostadsutveckling och påverkade rörelseresultatet negativt. Särskilt notabelt var en nedskrivning av fastighetstillgångar på 319 Mkr och en annan av goodwill i den norska verksamheten om 159 Mkr. Dessa nedskrivningar påverkar inte kassaflödet men tynger resultatet.

Orderingång och marknadsutsikter

  • Orderingång: Orderingången för byggverksamheten var en annan besvikelse, sjunkande både års- och kvartalsvis.
  • Marknadsutsikter: Skanska justerade sina utsikter för byggverksamheten, särskilt i Norge och Finland, förutseende en svag marknad i bostadsbyggandet de kommande 12 månaderna.

VD kommentar

Anders Danielsson, Skanskas VD, kommenterade de senaste marknadsförändringarna och hur de påverkat företagets tillgångsvärderingar, särskilt inom bostads- och kommersiell fastighetsutveckling. Trots detta betonade han den stabila orderingången i USA och den historiskt höga orderstocken.

Teknisk analys Skanska

Glidande Medelvärde (MA)

Aktien verkar röra sig kring de glidande medelvärdena, vilket tyder på en viss volatilitet i dess rörelser. Särskilt noteras att aktien nyligen korsade över sitt 50-dagars glidande medelvärde, vilket kan ses som en bullish indikation. Dock ligger den fortfarande under sitt 200-dagars glidande medelvärde, vilket indikerar en övergripande nedåtgående trend på längre sikt.

VPVR (Volume Profile Visible Range)

De gula staplarna visar var det mesta av handelsvolymen har ägt rum. Det finns en tydlig konsolideringszon mellan 152 SEK och 170 SEK där aktien har tillbringat mycket tid under det senaste året.

RSI (Relative Strength Index)

RSI-indikatorn ligger för närvarande runt 73, vilket närmar sig överköpt territorium (över 70). Detta kan indikera att aktien kan vara översträckt på kort sikt och kan vara mogen för en viss korrigering eller konsolidering.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD-indikatorn visar att den blå linjen nyligen har korsat över den orange signalen, vilket är ett bullish tecken. Men det är värt att notera att MACD redan börjar närma sig nollpunkten, vilket kan tyda på en avmattning av den uppåtgående rörelsen.

Även om Skanskas aktie har visat positiva tecken på kort sikt genom att korsa över sitt 50-dagars glidande medelvärde och en bullish MACD-korsning, finns det indikationer på att den kan vara överköpt på kort sikt, givet RSI-värdet. Det kan vara klokt för investerare att bevaka hur aktien reagerar kring dessa nivåer och se om den kan bryta över sitt 200-dagars glidande medelvärde för att bekräfta en starkare bullish trend på längre sikt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar