Addlife analys

Fundamental analys Addlife Q3

Här är en analys baserad på det tredje kvartalet för Addlife 2023

Perioden 1 Juli – 30 September 2023 (3 månader)

 • Nettoomsättningen ökade med 10% till 2 319 MSEK (2 100).
 • Covid-19-relaterade omsättningen minskade till 0 MSEK (151) men organisk tillväxt var 10%.
 • EBITA minskade till 244 MSEK (280), motsvarande en EBITA-marginal om 10,5%.
 • Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -71 MSEK (-41).
 • Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (120).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,99).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 138 MSEK (20).
 • Under kvartalet förvärvades Emmat Medical Ltd. Det förvärvade bolaget beräknas ha en årlig nettoomsättning om cirka 28 MSEK.

Perioden 1 Januari – 30 September 2023 (9 månader)

 • Nettoomsättningen ökade med 6% till 7 141 MSEK (6 758).
 • EBITA ökade med 11% till 857 MSEK (763), motsvarande en EBITA-marginal om 12,0%.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,90 SEK (3,46).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 325 MSEK (558).
 • Soliditeten uppgick till 39% (38).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/R%) uppgick till 49% (61).

VD-kommentar

Aktivitetsnivån i sjukvården i Europa är hög med stark efterfrågan inom de segment där AddLifes bolag verkar. Den organiska försäljningstillväxten var 10% i kvartalet. EBITA-resultatet ökade med 12%. Det operativa kassaflödet stärktes till 138 MSEK från 20 MSEK året innan. Ett förvärv genomfördes under kvartalet. AddLifes affärsmodell har fungerat bra och den förstärkta positionen i flera länder och segment ger nya möjligheter. Företaget fokuserar på att förbättra lönsamhet och kassaflöde. Den allmänna marknadsutvecklingen är positiv, och bolagen driver förbättringsarbete och tillväxtinitiativ med stort engagemang.

Analys

AddLife visar en stabil tillväxt trots pandemins påverkan. Företaget har framgångsrikt anpassat sig och verkar vara på en positiv bana när det gäller både försäljning och lönsamhet.

Förvärvet av Emmat Medical Ltd tyder på att företaget fortsätter att expandera och stärka sin marknadsposition. Ett notabelt inslag är det betydligt förbättrade kassaflödet jämfört med föregående år. VD betonar också att den organiska tillväxten är stark, vilket är ett gott tecken för framtida prestanda. Trots en något lägre EBITA och nettoresultat jämfört med föregående år, tyder ökningen av kassaflödet och andra positiva indikatorer på en stabil och sund verksamhet.

Teknisk analys Addlife

Pris och Volym

Aktien har nyligen upplevt en betydande uppgång i pris, vilket sammanfaller med en märkbar ökning i handelsvolymen. Denna kombination kan tyda på att det finns ett starkt köpintresse och att den nyligen upplevda uppgången har ett bredare stöd från marknaden.

Glidande medelvärden (MA)

Aktien handlas för närvarande mellan 50-dagars (grön linje) och 200-dagars (röd linje) glidande medelvärden. 50-dagars MA fungerar som ett stödområde medan 200-dagars MA fungerar som ett motståndsområde.

VPVR (Volume Profile Visible Range)

VPVR-visningen visar de prisnivåer där mest handelsaktivitet har ägt rum. De tjockaste delarna av detta diagram kan fungera som stöd- eller motståndszoner. Det finns en framträdande VPVR-nivå runt 110, vilket kan agera som ett potentiellt motstånd.

RSI (Relative Strength Index)

RSI-värdet ligger strax över 60, vilket indikerar att aktien för närvarande är i en överköpt zon men inte extremt så. Om RSI fortsätter att stiga och närmar sig 70 kan det vara en indikation på att aktien är kraftigt överköpt, vilket kan föranleda en korrigering.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD-linjen (blå) är över signal linjen (orange), vilket är en bullish indikation. Däremot är båda linjerna under noll, vilket antyder en övergripande baisse trend.

Analyskommentar

Utifrån den tekniska analysen ser det ut som att aktien har potential att fortsätta sin uppgång på kort sikt, särskilt med tanke på den ökade volymen och MACD som är i en bullish konfiguration. Dock bör investerare vara medvetna om potentiella motståndsnivåer, särskilt runt 110, där det kan finnas säljtryck. RSI indikerar också att aktien närmar sig överköpta territorier, så det kan vara klokt att övervaka detta noggrant för eventuella tecken på utmattning i uppgången. Som alltid bör investerare överväga flera faktorer och inte enbart förlita sig på teknisk analys när de fattar investeringsbeslut.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar