De flesta åtalade fälls för insiderbrott i Ica-härvan

I en banbrytande dom har Stockholms tingsrätt fällt 16 av de 18 åtalade för insiderbrott kopplat till handeln i ICA-aktien under hösten 2021. Fallet är särskilt anmärkningsvärt på grund av dess omfattning och de stora belopp som är involverade.

Domen

Tre av de dömda har blivit tilldelade fängelsestraff, med det längsta på tre år och två månader, och ytterligare två har erhållit näringsförbud. Domstolen har också beslutat om återbetalning av aktievinsterna, vilka uppgår till cirka 16 miljoner kronor.

Bakgrund

De åtalade inkluderar flera ICA-handlare samt deras vänner och närstående. Nio personer har dömts för grova insiderbrott. Under rättegången, som avslutades i slutet av oktober, yrkade åklagaren på fängelsestraff för flera av de tilltalade, näringsförbud för handlarna och antingen samhällstjänst eller böter för de mindre centrala figurerna i målet.

Rådmannens uttalande

I sitt uttalande betonade rådmannen att det varit en utmaning att bevisa att handeln grundats på insiderinformation snarare än på egen analys eller tur. Domstolen fann dock att handeln var baserad på insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen. Den omfattande handeln, timingen, personkopplingarna och kommunikationen mellan de åtalade var avgörande för den fällande domen.

Straffvärdet

Enligt rådmannen baserades bedömningen av straffvärdet på omfattningen av vinningen från handeln samt mängden av läckt information. Den person som hade gjort störst vinning dömdes till det längsta fängelsestraffet och fick även näringsförbud.

ICA-förbundets VD

VD:n för ICA-handlarnas Förbund uttryckte i ett uttalande att domen är ett viktigt steg, men noterade att domen ännu inte vunnit laga kraft. Han påpekade att ICA:s interna ansvarsnämnd kommer att granska varje fall individuellt och att slutgiltiga domar som leder till fängelsestraff eller näringsförbud kan påverka de dömdas möjlighet att fortsätta som ICA-handlare.

Försvarsadvokatens synvinkel

Försvarsadvokaterna har hävdat att handeln har skett baserat på egna överväganden och inte på insiderinformation, och förväntade sig ursprungligen en friande dom.

Denna dom är en milstolpe i kampen mot insiderhandel i Sverige och understryker allvaret i sådana brott. Den visar också på rättssystemets förmåga att hantera komplexa ekonomiska brottsmål och dess vilja att utdöma stränga påföljder för sådana brott. Samtidigt belyser fallet behovet av fortsatt transparens och etiskt beteende inom finansmarknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar