Engcon Q4 rapport

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2023

Under fjärde kvartalet 2023 upplevde Engcon en minskning i orderingången med 25% till 414 miljoner SEK, jämfört med tidigare 553 miljoner SEK, vilket innebär en organisk minskning på 26%.

Nettoomsättningen sjönk med 43% till 308 miljoner SEK, från tidigare 541 miljoner SEK, vilket motsvarar en organisk minskning i nettoomsättningstillväxt på 43%.

Rörelseresultatet föll dramatiskt med 84% till 19 miljoner SEK, från tidigare 121 miljoner SEK, medan rörelsemarginalen sjönk till 6,2% från tidigare 22,4%.

Kvartalets totala resultat minskade med 90% till 9 miljoner SEK och resultatet per aktie, både före och efter utspädning, låg på 0,07 SEK jämfört med tidigare 0,59 SEK.

Engcon rapport Q4Kv4 2023Kv4 2022%jan-dec 2023jan-dec 2022% (jan-dec)
Orderingång414553-2515101978-24
Nettoomsättning308541-4318981938-2
Bruttoresultat124238-48802833-4
Bruttomarginal40,3%44,0%42,3%43,0%
Rörelseresultat19121-84376415-9
Rörelsemarginal6,2%22,4%19,8%21,4%
Periodens resultat990-90285325-12
Resultat per aktie, före och efter utspädning0,070,59-881,812,01-10
Avkastning på sysselsatt kapital49,3%56,4%49,3%56,4%
Soliditet63,6%42,2%63,6%42,2%

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

VD:s reflektioner

Det gångna året har präglats av geopolitisk osäkerhet, inflationsökningar, räntehöjningar och en försiktig marknadshållning. Trots dessa utmaningar har vi uppnått en tillfredsställande lönsamhet och starkt kassaflöde, samtidigt som vi har inlett implementeringen av ett nytt affärssystem mitt under pågående produktion. En betydande framgång är att vår omsättning utanför Norden nu överstiger 50%.

Positiv start och årlig sammanfattning

Året började starkt med ett exceptionellt första kvartal, tack vare lösning av flaskhalsar i leverantörskedjorna, vilket ledde till rekordhög lönsamhet. Trots en minskad orderingång under året, på grund av ekonomisk osäkerhet och ett avvaktande köpbeteende, avslutar vi året med ett rörelseresultat på 376 miljoner SEK och en rörelsemarginal på 19,8%. Nettoomsättningen för helåret var 1 898 miljoner SEK.

Vill du läsa mer om rapporten kan du göra det på Engcons egna hemsida.

Utmaningar och fjärde kvartalet

Trots en svag nettoomsättning under kvartalet har vi gjort viktiga framsteg på den europeiska marknaden. Vår bruttovinstmarginal och rörelsemarginal påverkades negativt av den låga omsättningen och höga omkostnader. Dock fortsätter vårt kassaflöde att vara starkt, främst tack vare en minskad kapitalbindning. Våra tiltrotatorer och tillbehör har fått ökat erkännande, exemplifierat genom en betydande order från en fransk kund och ett nytt samarbete i DACH-regionen. Även om utmaningar kvarstår, speciellt i Amerika, är vår tro på marknaden stark.

Framtidsutsikter och tack

Vår framtidsutsikt är försiktig, utan förväntningar på dramatisk tillväxt under de kommande kvartalen. Vi förväntar oss att fortsatt implementering av affärssystemet kommer att påverka vår organisation och marginal. Vi är dock fast beslutna att följa vår strategi och uppnå våra finansiella mål. Avslutningsvis vill jag uttrycka mitt djupa tack till alla medarbetare på engcon för deras professionalism, engagemang och flexibilitet under året. Ert arbete är fundamentalt för vår framgång. Tack även till våra kunder, samarbetspartners och investerare. Tillsammans fortsätter vi att utveckla den grävande världen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar