Oscar Properties säljer dotterbolags fastighetsbestånd

Oscar Properties Holding AB har ingått avtal om att sälja fastighetsportföljen i sina helägda dotterbolag för en köpesumma på cirka 2,2 miljarder kronor. Denna försäljning är en del av en strategi för att lösa lån lämnade av DNB Bank ASA, Sweden Branch och DNB Sweden AB, samt junior långivare till dessa dotterbolag.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Bakgrund till försäljningen

Som en del av en överenskommelse med DNB och junior långivare, avser Oscar Properties att använda intäkterna från försäljningen för att återbetala säkerställda lån på cirka 2,2 miljarder kronor. Dessa lån har tidigare sagts upp till omedelbar betalning på grund av uteblivna ränte- och avgiftsbetalningar. En pågående pantrealisation av dotterbolagens fastigheter har också påverkat beslutet.

Köpet och dess villkor

Köparen av fastighetsportföljen är Erik Selin Fastigheter genom dotterbolag, och överenskommelsen är villkorad av att köparen senast den 18 januari 2024 erhåller finansiering. Försäljningen, som sker under de underliggande fastigheternas bokförda värde på cirka 3 miljarder kronor, kommer att avsluta den pågående pantrealisationen om finansieringen säkras och överlåtelsen genomförs.

Utmaningar och framtida åtgärder

VD Carl Janglin uttrycker lättnad över att ha kunnat lösa lån om totalt cirka 2,2 miljarder kronor, men medger samtidigt att försäljningspriset ligger väsentligt under det bokförda värdet. Enligt Janglin är detta ett resultat av den forcerade pantrealisationen och marknadssituationen. Han betonar att Oscar Properties hade föredragit att behålla fastigheterna men var tvungen att möta DNB:s krav på återbetalning.

Företaget planerar nu att fortsätta diskussioner med ägare och kvarvarande långivare om hur man kan återställa eget kapital och tillföra nytt kapital

för att säkerställa fortsatt drift. I detta sammanhang kan ytterligare nedskärningar i organisationen och centrala kostnader bli aktuella. Bolaget överväger även möjligheten av en företagsrekonstruktion som en del av sin strategi för att hantera den nuvarande finansiella situationen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar