Prevas Q4 rapport

Prevas rapporterar om ett framgångsrikt fjärde kvartal 2023, vilket speglar företagets robusthet i en tid präglad av marknadsutmaningar. Trots en dynamisk och oförutsägbar marknad, lyckades Prevas visa på en stadig tillväxt och en stark finansiell prestation under perioden.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalets finansiella resultat

Under det fjärde kvartalet uppnådde Prevas en omsättning på 399,3 miljoner kronor, en ökning från föregående års 389,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 2,5 procent. Denna tillväxt drivs delvis av organisk tillväxt, vilket belyser företagets inre styrka och förmåga att expandera i en utmanande miljö. EBITA-resultatet landade på 44,2 miljoner kronor, en minskning från föregående års 52,2 miljoner kronor, vilket resulterar i en EBITA-marginal på 11,1 procent. Denna nedgång kan delvis förklaras av en lägre beläggning och en kalendereffekt, där kvartalet hade en arbetsdag mindre jämfört med föregående år.

Trots dessa utmaningar har Prevas arbetat fokuserat med att bibehålla en god marginal genom att öka kundvärdet i sina leveranser, hålla en stram kostnadskontroll och en balanserad rekrytering. Detta har bidragit till att kassaflödet från den löpande verksamheten förblev starkt, uppgående till 41,2 miljoner kronor.

Helårsprestation och framtidsutsikter

Sammantaget visar Prevas en omsättningstillväxt om 12 procent för hela året 2023, med en EBITA-marginal på 11,4 procent. Dessa siffror överträffar företagets finansiella mål om 10 procent i omsättningstillväxt, och efter justering för kalendereffekten matchar EBITA-marginalen det långsiktiga målet på 12 procent. Detta understryker Prevas förmåga att leverera enastående resultat även under svåra marknadsförhållanden.

Höjd utdelning

På grund av årets starka resultat och den solida finansiella positionen föreslår styrelsen en ökad utdelning till 4,75 kronor per aktie. En höjning från 4,50 kronor tidigare år.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar