Produktionen inom svenskt näringsliv minskade

I oktober 2023 registrerade Sveriges näringsliv en minskning av produktionsvärdet. Statistiska centralbyrån (SCB) rapporterade en nedgång på 0,5 procent jämfört med september 2023, justerat för säsongvariationer. Ännu tydligare var minskningen jämfört med oktober föregående år, med en kalenderkorrigerad nedgång på 2,1 procent.

Nedgång inom industrisektorn

Särskilt påtaglig var minskningen inom industrisektorn, där produktionen sjönk med 1,1 procent jämfört med samma period föregående år. Metallmalmsgruvor utmärkte sig positivt med en ökning på 33,6 procent, vilket bidrog med 0,3 procentenheter till näringslivets totala utveckling. Trävaruindustrin hade däremot det största negativa bidraget med en minskning på 12,1 procent, motsvarande ett bidrag på -0,1 procentenheter.

Tjänstesektorns utmaningar

Även tjänstesektorn visade tecken på avmattning med en minskning på 2,4 procent i oktober 2023 jämfört med samma period föregående år. Informations- och kommunikationstjänster bidrog positivt med en ökning på 2,7 procent, medan administration, teknik och stödtjänster hade det största negativa bidraget med en minskning på 2,3 procent.

Byggsektorn följer trenden

Produktionen inom byggsektorn upplevde en nedgång på 4,6 procent jämfört med oktober föregående år. Byggverksamhet, som utgör 8,5 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, bidrog negativt med -0,2 procentenheter.

Viktiga överväganden

Denna statistik tar även hänsyn till branscherna D (el-, gas- och värmeverk) och E (vattenverk, reningsverk och avfallsanläggningar). Det är viktigt att notera att varje serie är säsongrensat och kalenderkorrigerat individuellt, vilket kan medföra skillnader jämfört med sammanvägda medelvärden för ingående branscher.

Förändringar och revideringar

Från och med 2023 har förändringar skett i statistikens enhet verksamhetsenhet. Från april 2023 används även beräknade omsättningsuppgifter baserade på deklarerade momsuppgifter för små och medelstora företag inom industrisektorer. Dessa förändringar syftar till att öka kvaliteten och effektiviteten i framtagningen av den funktionella statistiken.

När nya månadsdata för Produktionsvärdeindex publiceras, revideras också de två föregående månaderna vid behov av ny information. Efter kvartalsslut används administrativa uppgifter från Skatteverket för att öka antalet undersökta företag. Detta bidrar till att den slutgiltiga statistiken baseras på en totalräkning för alla företag som ingår i urvalet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar