Resultatet för offentligt ägda företag katastrofala

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som offentliggjordes den 4 december 2023, pekar på en oroande utveckling för de offentligt ägda företagen i Sverige. År 2022 såg en märkbar försämring i resultatet för dessa företag, där särskilt de statliga företagen stod för den största minskningen.

Statliga företags vinstminskning

De statliga företagens resultat uppgick till 36,8 miljarder kronor, vilket är en dramatisk minskning med 16,5 miljarder kronor jämfört med 2021. Denna negativa trend beror främst på ökade rörelsekostnader. Balansomslutningen ökade något till 2 664 miljarder kronor, men ökningen på tillgångssidan märktes främst hos de långfristiga fordringarna. Detta åtföljdes av en betydande ökning av långfristiga skulder, vilket väcker frågor om hållbarheten i de statliga företagens ekonomiska strategier.

Kommunala företagens stabila resultat

Trots den allmänna nedgången stod de kommunägda företagen för en fortsatt positiv bild. Deras resultat minskade visserligen med 1,1 miljarder kronor till 19,3 miljarder kronor, men balansomslutningen ökade kraftigt till 1 886 miljarder kronor. Noterbart är att även här de långfristiga skulderna ökade mest. En ökad soliditet från 22,5 procent till 23,5 procent kan tolkas som en förstärkning av de kommunägda företagens ekonomiska grund.

Utmaningar för regionägda företag

Resultatet för de regionägda företagen var tydligt negativt, med ett redovisat resultat på -0,6 miljarder kronor. Transportbranschen bidrog mest till detta negativa utfall. Dessa företags balansomslutning ökade till 129,3 miljarder kronor, men så gjorde också deras långfristiga skulder. En minskning i soliditeten från 15,4 procent till 11,7 procent under 2022 är ytterligare ett tecken på ekonomiska svårigheter.

Reflektioner och framtida utmaningar

Denna statistik från SCB belyser behovet av noggrann granskning och potentiellt omprövning av de ekonomiska strategierna hos offentligt ägda företag.

Medan kommunägda företag visar viss ekonomisk stabilitet, är situationen för de statliga och regionägda företagen mer bekymrande. Denna utveckling kan ha långtgående konsekvenser inte bara för de berörda företagen utan också för den bredare svenska ekonomin. Det blir viktigt för ansvariga att adressera dessa utmaningar och vidta åtgärder för att säkerställa hållbar ekonomisk tillväxt och effektivitet i offentligt ägda företag framöver.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar