Vad är GAV?

När du dyker in i världen av aktieinvesteringar är det av yttersta vikt att förstå hur man beräknar det genomsnittliga anskaffningsvärdet, även kallat GAV. Ditt GAV är en central komponent i din portföljhantering och hjälper dig att fatta informerade beslut om dina investeringar. Låt oss utforska vad GAV är, varför det är viktigt och hur det kan variera beroende på dina aktieköp.

Genomsnittligt Anskaffningsvärde (GAV) är ett begrepp inom aktiehandel som representerar den genomsnittliga kostnaden per aktie för dina investeringar i ett visst företag. Det är en viktig ekonomisk parameter som hjälper dig att få en klar bild av dina investeringskostnader över tiden.

Varför är GAV viktigt?

GAV har flera viktiga användningsområden inom aktieinvesteringar:

  1. Beslutsfattande: Genom att känna till ditt GAV kan du fatta bättre beslut om när du ska köpa eller sälja aktier. Om aktiekursen är högre än ditt GAV, kan det vara en bra tid att sälja och göra en vinst. Å andra sidan kan det vara en indikation på när du kanske vill hålla kvar dina aktier om aktiekursen är lägre än GAV.
  2. Riskhantering: GAV hjälper dig att bedöma din risknivå. Om GAV är högt i förhållande till den aktuella aktiekursen, har du möjligen mer att förlora om aktien sjunker ytterligare.
  3. Diversifiering: När du bygger en diversifierad portfölj, är GAV användbart för att balansera din exponering mot olika aktier. Du kan använda ditt GAV för att bestämma hur mycket mer kapital du vill investera i ett visst företag.

Räkna ut GAV

Låt oss nu titta på ett exempel som inte är det tidigare nämnda för att beräkna GAV.

Antag att du har gjort två köp av aktier i ett företag:

  1. Första köpet: 15 aktier för 120 kr vardera inklusive courtage.
  2. Andra köpet: 10 aktier för 90 kr vardera inklusive courtage.

För att beräkna ditt GAV för dessa investeringar, gör du följande:

Total kostnad för det första köpet = 15 aktier * 120 kr/aktie = 1800 kr Total kostnad för det andra köpet = 10 aktier * 90 kr/aktie = 900 kr Total kostnad för hela investeringen = 1800 kr + 900 kr = 2700 kr Totalt antal aktier du äger = 15 aktier + 10 aktier = 25 aktier

GAV = Total kostnad för hela investeringen / Totalt antal aktier du äger GAV = 2700 kr / 25 aktier = 108 kr

Så ditt genomsnittliga anskaffningsvärde (GAV) för dessa aktier är 108 kr per aktie. Detta är det genomsnittliga priset du har betalat för dina aktier i det specifika företaget och kommer vara avgörande när du fortsätter att övervaka din portfölj och fatta investeringsbeslut.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar