Electrolux Q4 rapport

Electrolux har nyligen offentliggjort sin årsredovisning för 2023. Året var präglat av flera ekonomiska faktorer som påverkade företagets resultat. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna och resultaten för året.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalitet | negativ organisk tillväxt

Under fjärde kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 35 636 Mkr, en minimal minskning jämfört med föregående år. Den organiska försäljningen minskade med 0,8 procent under kvartalet, huvudsakligen på grund av negativt pris och lägre volymer, även om produktmixen förbättrades.

Rörelseresultatet för kvartalet var -3 215 Mkr, vilket resulterade i en rörelsemarginal på -9,0 procent. Detta resultat inkluderade engångsposter om -2 491 Mkr, varav en omstruktureringskostnad om -2 548 Mkr för programmet för kostnadsbesparingar och omställning i Nordamerika.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter var -724 Mkr, med en marginal på -2,0 procent. Affärsområdet Nordamerika redovisade en förlust om 1 450 Mkr, främst på grund av intensifierad prispress.

Periodens resultat för fjärde kvartalet var -4 113 Mkr, vilket ledde till ett resultat per aktie på -15,23 kr.

Utmaningar och åtgärder

Nettoomsättningen för hela 2023 uppgick till 134 451 Mkr, en minimal minskning jämfört med året innan. Detta minskade resultat främst på grund av lägre volymer på grund av svagare marknadsefterfrågan och ökad prispress i Nordamerika.

Programmet för kostnadsbesparingar och omställning i Nordamerika genomfördes framgångsrikt och resulterade i en positiv effekt om cirka 5,5 miljarder kr jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för hela året 2023 var -2 988 Mkr med en marginal på -2,2 procent. Detta resultat inkluderade engångsposter om -3 401 Mkr.

Periodens resultat för helåret var -5 227 Mkr, vilket resulterade i ett resultat per aktie på -19,36 kr.

Utmaningar och framtidsutsikter

År 2023 visade sig vara utmanande på grund av hög inflation, stigande räntor och geopolitiska spänningar, vilket påverkade konsumenternas köpkraft negativt.

Electrolux lyckades hantera utmaningarna relativt väl på de flesta marknader, förutom i Nordamerika där fortsatt förlust rapporterades.

Företaget fokuserar på tillväxt inom utvalda produktkategorier med högre värde och planerar att slutföra omställningsprogrammet under andra halvan av 2024.

Framtidsutsikterna för 2024 förväntas vara fortsatt utmanande, men stabilisering av efterfrågan förväntas när inflationstrycket minskar och räntorna sjunker.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar