Vitrolife Q4

Vitrolife presenterade nyligen sin årsredovisning för 2023. Bolaget rapporterade starka resultat både under fjärde kvartalet och för hela året. Här följer en sammanfattning av nyckeluppgifterna och de viktigaste händelserna under året.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet | tillväxt och marginalförbättringar

Försäljningen under fjärde kvartalet steg till imponerande 904 MSEK (jämfört med 855 MSEK året innan), vilket innebar en ökning med 6 procent. Detta resultat uppnåddes trots utmaningar på marknaden.

Lokala valutor visade en positiv tillväxttrend med en ökning på 5 procent. Detta visar på företagets förmåga att anpassa sig till olika marknadsförhållanden.

Geografiskt sett såg vi en ökning med 16 procent i försäljning i lokala valutor i APAC-regionen och en ökning med 6 procent i EMEA. Å andra sidan minskade försäljningen i Americas med 5 procent.

Försäljningen inom olika produktkategorier varierade, med en ökning med 1 procent inom Consumables och en stark ökning med 31 procent inom Technologies. Däremot minskade försäljningen inom Genetic Services med 2 procent under kvartalet.

En betydande förbättring av bruttomarginalen noterades, som ökade till 56,9 procent, jämfört med 54,2 procent föregående år. Detta kan hänföras till företagets produktmix och marknadsstrategi.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 294 MSEK, med en EBITDA-marginal på 32,5 procent. Detta indikerar företagets förmåga att effektivt hantera sina operationer och kostnader.

Operativt kassaflöde förbättrades och nådde 171 MSEK under kvartalet.

En icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 4 300 MSEK rapporterades som övriga rörelsekostnader och påverkade nettoresultatet.

Kontinuerlig tillväxt och marginalförbättringar

Under hela året 2023 uppgick försäljningen till imponerande 3 512 MSEK, en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Om vi exkluderar avyttrad verksamhet, var tillväxten ännu mer imponerande med 10 procent. I lokala valutor visade företaget en tillväxt på 4 procent, eller 5 procent om avyttrad verksamhet inte beaktas.

Försäljningen i lokala valutor och exklusive avyttrad verksamhet visade en ökning med 16 procent i APAC och 6 procent i EMEA, medan Americas upplevde en minskning med 3 procent.

Försäljningen inom olika produktkategorier varierade också under året. Consumables uppvisade en ökning med 9 procent i lokala valutor, medan Technologies ökade med 11 procent. Genetic Services minskade med 1 procent under året.

Bruttomarginalen förbättrades under året och steg till 56,3 procent, jämfört med 55,0 procent året innan.

EBITDA-resultatet uppgick till 1 136 MSEK, med en EBITDA-marginal om 32,3 procent. Detta visar på företagets förmåga att upprätthålla lönsamhet.

Operativt kassaflöde ökade avsevärt och nådde 757 MSEK under året.

Utdelning och framtid

Styrelsen föreslår en utdelning om 135 MSEK till årsstämman, vilket motsvarar 1,00 SEK per aktie. Denna föreslagna utdelning baseras på att den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen exkluderas.

Under 2023 lanserade Vitrolife sin nya bolagsstrategi och långsiktiga finansiella mål. Företaget siktar på att stärka sin marknadsposition och öka tillväxten genom att fokusera på nyckelmarknader och lansera innovativa produkter som effektiviserar kundernas arbetsflöden.

Genom ökad användning av genetiska tester i kombination med AI planerar företaget att bidra till att fler friska barn föds globalt.

Företaget har också investerat i att optimera sin marknadsmodell för att erbjuda kunderna mer effektiva och ändamålsenliga tjänster samt att fortsätta digitaliseringen för att förbättra kundupplevelsen och minska kostnaderna.

Vitrolife kommer att accelerera sitt operational excellence-program för att skapa ytterligare synergier och finansiera långsiktig lönsam tillväxt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar