Trelleborg Q4 rapport

Den ledande gummikoncernen Trelleborg har nyligen offentliggjort sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet och helåret. Resultaten visar en viss avmattning jämfört med tidigare år men är ändå positiva, med höjd utdelning som ett tecken på förtroende från styrelsen. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna och resultaten.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Lätt minskning i rörelseresultatet

Trelleborg redovisade ett rörelseresultat (EBIT) på 1.044 Mkr under det fjärde kvartalet. Detta innebar en minskning från föregående år då rörelseresultatet var 1.124 Mkr. Trots minskningen överträffade resultatet marknadens förväntningar då analytiker hade förväntat sig ett rörelseresultat på 1.140 Mkr enligt Infront.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,75 kronor per aktie, vilket är en ökning från fjolårets 6,00 kronor. Detta överträffar även förväntningarna från analytiker som hade räknat med 6,42 kronor per aktie.

Positiva försäljnings- och marginalresultat

Under det fjärde kvartalet rapporterade Trelleborg en nettoomsättning på 8.421 Mkr, en ökning från 8.113 Mkr jämfört med samma period året innan. Den organiska försäljningen förblev oförändrad jämfört med föregående år, vilket var något bättre än förväntat. Analytiker hade förutspått en negativ organisk försäljningsutveckling på minus 1,1 procent.

VD Peter Nilsson

Peter Nilsson, VD på Trelleborg, uttryckte i rapporten att både försäljningen och EBITA, tillsammans med dess marginal, var de bästa som uppnåtts under ett fjärde kvartal och markerade en stark avslutning på året.

Det justerade rörelseresultatet, mätt som EBITA, ökade till 1.424 Mkr, jämfört med 1.340 Mkr under samma kvartal året innan. Detta resultat överträffade de förväntade 1.409 Mkr.

Den justerade EBITA-marginalen steg till 16,9 procent från 16,5 procent under samma period året innan, vilket var något högre än förväntat 16,7 procent.

VD Peter Nilsson noterade att makromiljön var svalare jämfört med inledningen av 2023. Trots detta ansåg han att företaget är väl rustat med en stark balansräkning, vilket möjliggör förvärv och fortsatta aktieåterköp.

Trelleborg förutspådde att efterfrågan under det första kvartalet av 2024 förväntades vara i nivå med det fjärde kvartalet, justerat för säsongsmässiga variationer. Dock påpekades att den geopolitiska situationen skapade ökad osäkerhet, vilket tidigare även nämnts i samband med rapporten för det tredje kvartalet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar