Fondförmögenheten minskar

I den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) och Finansinspektionen observerades en nedgång i den totala fondförmögenheten i svenska fonder.

Vid slutet av det tredje kvartalet 2023 uppgick fondförmögenheten till 6 480 miljarder kronor, en minskning med 210 miljarder kronor eller 3,2 % jämfört med föregående kvartal. Denna minskning avslutar en tidigare trend av kvartalsvisa ökningar under det senaste året​​.

Den primära orsaken till minskningen var en nedgång i aktieplaceringar, särskilt inom sektorn för noterade icke-finansiella företag. Dessa aktieplaceringar minskade med 197 miljarder kronor, eller 4 procent, från föregående kvartal. Samtidigt ökade placeringarna i räntebärande värdepapper, framför allt i obligationer, med 18 miljarder kronor. Totala nettoinvesteringar under kvartalet uppgick till 10,5 miljarder kronor, med aktiefonder som den främsta bidragsgivaren​​.

Under kvartalet justerades även växelkursen för både Euro och amerikansk dollar. Genomsnittskursen för Euro var 11,76 kronor jämfört med 11,46 kronor föregående kvartal, och för en amerikansk dollar var den genomsnittliga kursen 10,81 jämfört med 10,52 kronor​​.

Vidare rapporterades en förändring i antalet aktiva fonder. Det tillkom tre nya fonder under kvartalet, medan åtta tidigare aktiva fonder avslutades eller absorberades, vilket resulterade i totalt 842 aktiva svenska fonder, fem färre än föregående kvartal​​.

SCB:s statistik täcker investeringsfonder registrerade i Sverige, inklusive både värdepappersfonder och specialfonder. Kategorin ”Övriga fonder” omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, såsom Hedgefonder. I sektorn svenska finansiella företag ingår bland annat fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare​​.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar