Stark nedgång i nybyggnation av bostäder under 2023

Enligt statistik från statistiska centralbyrån (scb) har det under de första tre kvartalen av 2023 skett en betydande minskning i påbörjade bostadsbyggen jämfört med samma period året innan. totalt påbörjades byggandet av 20 950 lägenheter, vilket innebär en minskning med 55 procent från 2022 då 46 533 lägenheter började byggas​​.

Flerbostadshus och småhus drabbade

Bland de påbörjade byggena dominerade flerbostadshus, med cirka 15 950 enheter, en minskning med 56 procent jämfört med 2022. av dessa var cirka 71 procent upplåtna som hyresrätter. för småhus noterades även här en signifikant minskning, med ungefär 5 000 påbörjade byggen, en halvering jämfört med föregående år​​.

Ombyggnationer bidrar med mindre tillskott

Intressant är att ombyggnationer under perioden gav ett tillskott på cirka 1 950 lägenheter, en ökning jämfört med 1 917 under motsvarande period 2022. detta visar på en fortsatt trend av att omvandla och uppgradera befintliga byggnader till nya bostadsenheter​​.

Rapporteringen eftersläpande

Det bör noteras att siffrorna för 2023 är uppräknade med 10 procent för nybyggnad och 51 procent för ombyggnad, på grund av eftersläpning i rapporteringen från kommunerna. detta innebär att de faktiska siffrorna kan komma att justeras i framtida rapporter​​.

Analys och kommentarer

Denna statistik belyser en avsevärd minskning i nybyggnationen av bostadslägenheter i Sverige under 2023, vilket kan spegla både ekonomiska utmaningar och marknadens svar på rådande bostadsbehov. den markanta nedgången i både flerbostadshus och småhus indikerar en avmattning i bostadsbyggandet, vilket kan ha betydande effekter på bostadsmarknaden. ombyggnationer som bidrar med ett mindre antal nya lägenheter visar på en viss flexibilitet i sektorn men kan inte kompensera för den stora nedgången i nybyggnation.

Att siffrorna är uppräknade för att kompensera för eftersläpning i rapporteringen antyder att det kan finnas ytterligare justeringar i framtida rapporter. detta understryker vikten av att hålla sig uppdaterad med de senaste siffrorna för att få en korrekt bild av byggnationstrenderna i Sverige.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar