Hushållen fortsatte att spara

Under det tredje kvartalet 2023 har svenska hushåll fortsatt att visa en stark tendens till sparande, samtidigt som Sveriges statliga finanser uppvisar en positiv utveckling. Denna period har kännetecknats av minskad upplåning och ökade nettouttag från bankkonton. Det visar färsk statistik från SCB.

Huvudpunkter

 • Ökat sparande bland hushållen
  Hushållens likvida sparande nådde 27 miljarder kronor under kvartalet, en ökning med 21 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.
 • Försiktig lånetagning
  Hushållens nettoupplåning minskade betydligt, med en summa på endast 10 miljarder kronor, 23 miljarder kronor mindre än föregående år.

Detaljerad översikt

 • Småhus och bostadsrätter
  Den minskade upplåningen för småhus har bidragit till ökat likvidt sparande, medan köp av bostadsrätter inte påverkar detta sparande i samma grad.
 • Hushållens investeringar
  Trots minskad upplåning har det skett en ökning i investeringar i aktier och fonder.
 • Statens finansiella nettoförmögenhet
  Sverige har under en längre tid sett en positiv trend i statens finansiella nettoförmögenhet, vilket blev positivt för första gången under tredje kvartalet 2022 och har fortsatt att öka.

Icke-Finansiella bolags finansiering

 • Nettotransaktioner i lån
  Icke-finansiella bolag visade en nettoförlust i lån på 7 miljarder kronor.
 • Finansiering genom räntebärande värdepapper
  Dessa bolag ökade sin finansiering genom räntebärande värdepapper, med en total på 34 miljarder kronor.

Revideringar

 • Uppdateringar i Statistik: SCB har genomfört revideringar i års- och kvartalsstatistik för perioden 2019–2022 och 2019kv1-2023kv2, vilket inkluderar justeringar i icke-finansiella bolags tillgångar och skulder samt betalningsbalansens leverans till Finansräkenskaperna.

Detta kvartals ekonomiska översikt över Sveriges hushåll och statliga finanser belyser en betydande förändring i spar- och upplåningsmönster. Medan hushållen visar en ökad benägenhet att spara och investera, fortsätter staten att förbättra sin finansiella ställning, vilket pekar mot en starkare och mer hållbar ekonomisk framtid för landet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar