Investor höjer utdelning – ett rekordår

Investor meddelar en ökning av årets utdelning till 4,80 kronor per aktie, en uppgång från fjolårets 4,40 kronor. Detta enligt deras senaste bokslutsrapport. Marknadens förväntningar låg på en blygsamare höjning till 4,63 kronor, baserat på Bloombergs sammanställda data från sju analytiker.

Investmentbolag, avslutade 2023 med ett justerat substansvärde som nådde nya höjder, över 800 miljarder kronor. Detta framgår av bolagets årsredovisning för 2023. ”I slutet av 2023 översteg vårt justerade substansvärde 800 miljarder kronor, ett rekord för bolaget. Under året uppgick justerat substansvärde tillväxt och total aktieägaravkastning till 24 respektive 26 procent, jämfört med SIXRX:s avkastningsindex på 19 procent. Detta markerar det trettonde året i rad där Investor överträffar aktiemarknaden,” säger Johan Forssell, VD och koncernchef för Investor.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Höjdpunkter från fjärde kvartalet

I det fjärde kvartalet 2023 uppnådde det justerade substansvärdet (NAV) 818 386 miljoner kronor (267 kronor per aktie), en ökning med 58 067 miljoner kronor, eller 8 procent, under kvartalet. Total aktieägaravkastning var 12 procent, jämfört med 14 procent för SIXRX-avkastningsindexet. För hela 2023 var tillväxten av justerat substansvärde 24 procent och total aktieägaravkastning 26 procent, jämfört med SIXRX:s 19 procent.

Noterade företag och Patricia Industries

Investors noterade företag genererade en total avkastning på 9 procent under fjärde kvartalet, och för helåret uppgick totalavkastningen till 25 procent. Patricia Industries, exklusive kontanter, hade en total avkastning på -1 procent under fjärde kvartalet. Trots stark inkomsttillväxt och hög kassaflödesgenerering, påverkades resultatet negativt av valutaeffekter och multipla kontraktioner. Helårets totalavkastning låg på 24 procent (22 procent inklusive kontanter).

Stark tillväxt inom Patricia Industries

Inom Patricia Industries rapporterade de större dotterbolagen en försäljningstillväxt på 11 procent, varav 8 procent organiskt i konstant valuta. Justerat EBITA ökade med 22 procent och kassaomvandlingen för de större dotterbolagen uppgick till 105 procent.

Mölnlycke – ett framgångsrikt år

Mölnlycke, en av Investors större onoterade innehav, rapporterade en organisk försäljningstillväxt på 9 procent i konstant valuta, med sin största affärsområde Wound Care som också växte med 9 procent. Vinstmarginalen förbättrades avsevärt jämfört med föregående år, som präglades av produktionsstörningar och omstruktureringskostnader. Mölnlycke distribuerade 300 miljoner euro till Patricia Industries.

Investeringar och Kassaflöde

Värdeförändringen av investeringarna i EQT var 16 procent. Nettokassaflöde till Investor uppgick till 1 163 miljoner kronor. Under hela 2023 uppgick värdeförändringen till 17 procent och netto kassaflödet till Investor var -178 miljoner kronor.

Finansiell stabilitet och utdelning

Investors finansiella hävstång låg på 1,7 procent den 31 december 2023 (1,5 procent den 31 december 2022). Bruttokassan uppgick till 24 851 miljoner kronor och den genomsnittliga löptiden på Investors skuldportfölj var 10,8 år den 31 december 2023.

Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på 4,80 kronor (4,40 kronor föregående år), som ska utbetalas i två delar – 3,60 kronor i maj 2024 och 1,20 kronor i november 2024. Denna höjning av utdelningen speglar företagets starka resultat och förtroendet i dess fortsatta tillväxtpotential.

Framtiden ser ljus ut för Investor

Under ledning av Johan Forssell, som närmar sig slutet av sin tid som VD, har Investor visat en förmåga att konsekvent leverera starka resultat. Med en väl diversifierad portfölj och en strategisk inriktning mot hållbar tillväxt och effektivitet, står Investor väl rustat för att navigera i en alltmer komplex global ekonomi.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar