Kinnevik Q4 rapport

Investmentbolaget Kinnevik har redovisat ett substansvärde på 171 kronor per aktie vid utgången av det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en minskning med 5 procent jämfört med föregående kvartal.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultatöversikt för fjärde kvartalet och året 2023

Substansvärde: 171 kronor per aktie vid kvartalets slut, med en nedgång på 5 procent jämfört med föregående kvartal.

Värde i den onoterade portföljen skrevs ned med 11 procent, motsvarande 3,5 miljarder kronor, under kvartalet.

Totalt substansvärde vid årets slut: 48,2 miljarder kronor, med en nettokassa på 7,9 miljarder kronor.

Kinnevik beskriver året 2023 som utmanande, med flera av deras bolag som inte presterade enligt förväntningarna, vilket påverkade substansvärdet negativt.

Investeringar och portföljomvandling

Under fjärde kvartalet investerade Kinnevik totalt 363 miljoner kronor, vilket innebär att bolaget under hela 2023 gjorde investeringar om 4,9 miljarder kronor.

Försäljningarna under fjärde kvartalet uppgick till 75 miljoner kronor från mindre bolag i portföljen, och nettoinvesteringarna för hela 2023 landade på 3,5 miljarder kronor.

Kinnevik valde att göra väl avvägda investeringar i nya bolag inom sina fokussektorer och begränsade investeringar i bolag där de saknade övertygelse. Därför går de in i 2024 med en starkare och mer koncentrerad portfölj.

Tillgångar och strategi

Värdet på Kinneviks största tillgång, aktierna i Tele2, ökade till 11,9 miljarder kronor under fjärde kvartalet från 11,5 miljarder kronor kvartalet innan.

Den totala värdet av tillväxtportföljen, som i huvudsak består av onoterade innehav, uppgick till 28,1 miljarder kronor vid årets slut. Detta är en minskning från 28,8 miljarder kronor vid samma tidpunkt året innan.

Den onoterade portföljen skrevs ned med 11 procent, motsvarande 3,5 miljarder kronor, under kvartalet på grund av en översyn av prognoser, minskande multiplar jämfört med noterade jämförelsebolag och negativa valutaeffekter.

Framtidsutsikter och kapitalallokering

Kinnevik går in i en ny fas där deras omvandling till en tillväxtinvesterare är i stort sett klar. De kommer att fokusera på att utveckla sina starkaste och största bolag.

Bolaget har en stark nettokassa på 7,9 miljarder kronor men kommer att vara disciplinerade när det gäller kapitalallokering för att ytterligare koncentrera sin portfölj till de bolag där de ser störst potential.

Under de kommande tre åren förväntar sig Kinnevik nettoinvesteringar på 3-5 miljarder kronor per år.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar