Ökning i arbetslösheten i Sverige

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) rapporterades en ökning i arbetslösheten i Sverige under oktober 2023. Trots en ökning på 20 000 sysselsatta personer jämfört med föregående år, uppnådde arbetslösheten 5,0 procent bland individer i åldern 20 till 64 år, en liten uppgång jämfört med samma period 2022. Denna utveckling indikerar en komplex dynamik på arbetsmarknaden.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Oktober 2023

Under oktober 2023 noterade SCB en total sysselsättning på 5 191 000 personer i åldern 15 till 74 år, en ökning från föregående år. Trots detta visade arbetslöshetssiffrorna en ökning, med 251 000 arbetslösa i åldersgruppen 20 till 64 år. Denna ökning kan tyda på att arbetstillfällena inte helt motsvarar arbetskraftens behov eller kvalifikationer.

Frida Vingren, statistiker på BAS på SCB, påpekade att den största ökningen av arbetslöshet skedde bland inrikes födda män, medan arbetslösheten fortsatte att minska bland utrikes födda. Detta understryker vikten av att förstå olika demografiska gruppers olika erfarenheter på arbetsmarknaden.

Sysselsättningsgraden

Sysselsättningsgraden bland kvinnor och män i åldersgruppen 20–64 år var relativt jämn, med en liten ökning bland kvinnor och en minskning bland män jämfört med föregående år. Detta kan spegla förändringar i arbetsmarknadens struktur eller förändringar i arbetskraftsdeltagandet mellan könen.

När det gäller inkomstnivåer bland sysselsatta, visade statistiken att en större andel inrikes födda hade en arbetsrelaterad inkomstnivå på tre basbelopp eller mer jämfört med utrikes födda. Detta pekar på potentiella ojämlikheter i arbetsmarknaden baserat på födelseregion.

Slutligen, antalet personer utanför arbetskraften i åldersgruppen 20 till 64 år var 933 000, en liten ökning från föregående år. Detta indikerar en viss stagnation i arbetskraftsdeltagandet, som kan påverkas av faktorer som utbildning, pensionering eller hälsorelaterade orsaker.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar