Resurs bank q4 rapport

Nischbanken Resurs rapporterar ett rörelseresultat på -331 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023, jämfört med 260 miljoner kronor under samma period föregående år. Effektiviseringsåtgärder har påbörjats under innevarande kvartal.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Väsentliga händelser

Magnus Fredin tillträdde som koncernchef för Resurs Holding den 13 november.

Förvaltningsrätten upphävde Finansinspektionens (FI) sanktionsbeslut om 50 MSEK i november.

Resurs Bank optimerade kapitalpositionen genom strategiskt partnerskap med Lowell gällande NPL-värdepapperisering, vilket förväntas ge kapitallättnader om cirka 900 MSEK.

Resurs Banks moderbolag Resurs Holding meddelade i januari ett lägre resultat under det fjärde kvartalet 2023 till följd av organiska kreditförlustreserveringar om -417 MSEK och -198 MSEK av engångskaraktär. Därtill skedde nedskrivning av IT-investeringar och reservering för omställningskostnader om -257 MSEK.

Jämförelsestörande poster under H2 2023

  • Den senare delen av andra halvåret 2023 påverkades av jämförelsestörande poster om totalt -378 MSEK.
  • Av dessa var -171 MSEK kopplat till NPL-värdepapperiseringen och -257 MSEK kopplat till nedskrivning av IT- och omstruktureringskostnader, samt 50 MSEK positiv effekt från förvaltningsdomstolens beslut att upphäva Finansinspektionens sanktionsbeslut.
  • NPL-värdepapperiseringen hade även en jämförelsestörande lånebokseffekt om -1,2 miljarder SEK.

Resultat januari – december 2023

  • Utlåning till allmänheten ökade med 4% och uppgick till 38 846 MSEK.
  • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 1 772 MSEK.
  • K/I (kostnader/intäkter) före kreditförluster uppgick till 53,2%, eller 40,1% exklusive jämförelsestörande poster.
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 830 MSEK, eller 1 062 MSEK exklusive jämförelsestörande poster.
  • Kreditförlustnivån var 4,5%, eller 3,7% exklusive jämförelsestörande poster.
  • Rörelseresultatet var -56 MSEK, eller 322 MSEK exklusive jämförelsestörande poster.

VD kommenterar

Som ny VD har jag initierat en utvärdering av Resurs framtida strategi, inklusive affärsmässig och operativ översyn. Vi har välkomnat nya partners och framgångsrikt lanserat samarbeten med ledande varumärken som Power, Gigantti och Webhallen.

Vi har behov av att förändra vårt sätt att arbeta med framtida teknologi och stärka vår interna kompetens.

Under andra halvåret ökade intäkterna med 7 procent och vi växer inom segmentet Payment Solutions med 14 procent.

Resurs har en stark finansiell ställning med över 8 miljarder kronor i likviditet vid årsskiftet.

Trots utmaningar under det sista halvåret är vi inriktade på att skapa möjligheter för framtiden och har initierat flera förbättringsinitiativ.

Resurs har lång erfarenhet av lönsamma affärer, och vi kommer att arbeta mot att skapa ytterligare möjligheter för framtiden.

Trots utmaningarna under det senaste halvåret ser vi positiva trender och är inriktade på tillväxt inom Payment Solutions-segmentet.

Resurs har en stark finansiell ställning och har vidtagit åtgärder för att hantera de utmaningar som uppstått under den senaste tiden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar