SSAB Q4 rapport

SSAB rapporterar ett rörelseresultat på 2 400 Mkr för det fjärde kvartalet 2023 och 16,5 Mdkr för helåret. Minskningen jämfört med föregående år beror huvudsakligen på en svagare marknad med lägre stålpriser, särskilt i Europa. Trots detta har SSAB fortsatt att generera starka kassaflöden, och det operativa kassaflödet för helåret nådde 21,5 Mdkr. Med en stark finansiell position genomförde företaget återköp av aktier under det fjärde kvartalet och föreslår en utdelning på 5,00 kr per aktie. Under året har SSAB stärkt sin position som ledare inom stålindustrins gröna omställning och lanserat det unika stålet SSAB Zero.

Fjärde kvartalet

 • Intäkterna sjönk till 26 469 Mkr (30 138 Mkr).
 • Rörelseresultatet1) minskade till 2 400 Mkr (3 768 Mkr).
 • Resultat per aktie1) sjönk till 1,86 kronor (3,18 kronor).
 • Nettokassan ökade till 18,2 Mdkr (14,3 Mdkr).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 5,00 kronor per aktie (8,70 kronor).

Nyckeltal (2023 vs. 2022)

 • Intäkter: 119 489 Mkr (128 745 Mkr).
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA: 20 141 Mkr (32 675 Mkr).
 • Justerat rörelseresultat: 16 467 Mkr (29 283 Mkr).
 • Rörelseresultat: 16 467 Mkr (-4 355 Mkr).
 • Periodens resultat: 13 038 Mkr (-10 877 Mkr).
 • Resultat per aktie (kr): 12,67 kronor (-10,57 kronor).
 • Operativt kassaflöde: 21 524 Mkr (22 693 Mkr).
 • Nettoskuld (+) / Nettokassa (-): -18 206 Mkr (-14 287 Mkr).
 • Nettoskuldsättningsgrad (%): -27 (-21).
 • Räntabilitet på sysselsatt kapital, rullande 12 månader (%): 22 (-1).
 • Antal anställda vid periodens slut: 14 565 (14 568).

Special Steels, en del av SSAB, rapporterade ett rörelseresultat på 847 Mkr med en rörelsemarginal på 12 % under fjärde kvartalet. Deras unika produkter bidrar till stabilare priser över konjunkturcykeln. SSAB Americas rörelseresultat1) för kvartalet var 1 681 Mkr med en rörelsemarginal på 25 %. SSAB Europe hade ett rörelseresultat1) på 165 Mkr med en rörelsemarginal på 2 %. Alla ståldivisioner genomförde planerade underhållsstopp under fjärde kvartalet. Säkerheten fortsatte att förbättras, och olycksfallsfrekvensen minskade under 2023.

Tibnor och Ruukki Construction, delar av SSAB, har genomfört besparingsprogram med personalneddragningar på grund av den svaga marknaden. SSAB Europe anpassade sin produktion och kostnader och fortsätter med åtgärder under det första kvartalet 2024 på grund av låg efterfrågan inom byggindustrin. Även inom SSAB Special Steels har kunderna blivit mer återhållsamma, särskilt i Europa. Marknadspriset på grovplåt i Nordamerika stabiliserades mot slutet av fjärde kvartalet.

Interessen för produkter utan koldioxidutsläpp ökade under 2023, och SSAB levererade över 50 000 ton av SSAB Zero, ett stål med noll utsläpp enligt scope 1 och 2. Den positiva responsen ökade både i Europa och USA. SSAB har även påbörjat byggandet av ljusbågsugnen i Oxelösund som är en central del av den fossilfria produktionen. Domen om koncession för kraftledningen till Oxelösund har vunnit laga kraft, vilket gör att omställningen fortsätter enligt plan.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar