SCA rapport Q4

Skogsföretaget SCA, som tidigare utsattes för dubbla blankningsattacker, har nu presenterat ett resultat för det fjärde kvartalet som överträffade förväntningarna. Trots att vinsten sjönk jämfört med föregående år, höjer bolaget sin utdelning. I denna kvartalsrapport, som också markerar SCAs vd Ulf Larssons insikter om det fjärde kvartalet 2023, ska vi fördjupa oss i företagets prestationer och deras framtidsutsikter.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultat över förväntningarna

SCA har redovisat ett EBITDA-resultat på 1 635 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, vilket översteg analytikernas förväntningar på 1 410 Mkr, även om det var lägre än de 1 981 Mkr som rapporterades under samma period föregående år.

Omsättningen under kvartalet nådde 4 384 Mkr, vilket var i linje med förväntningarna på 4 374 Mkr. Detta innebar dock en minskning från föregående års kvartalsomsättning på 4 873 Mkr, främst på grund av lägre försäljningspriser.

Företaget påpekar att de lyckades mildra effekterna av de lägre försäljningspriserna genom effektiv kostnadskontroll, en fördel som uppnåddes tack vare hög självförsörjningsgrad inom skogsråvaruområdet, samt inom energi och logistik.

Ökad EBITDA-marginal

Trots en något sämre EBITDA-marginal på 37,3 procent under kvartalet, vilket var en försämring jämfört med 40,6 procent året innan, överträffade SCA ändå analytikernas prognos på 32,2 procent.

Under hela 2023 demonstrerade SCA sin förmåga att leverera god lönsamhet även i en utmanande global ekonomi. Trots att en svagare ekonomi resulterade i lägre försäljningspriser, uppnådde SCA en imponerande EBITDA-marginal på 37,6 procent för hela året, vilket understryker företagets förmåga att hantera motgångar.

Höjd utdelning SCA

Under helåret 2023 minskade EBITDA-resultatet med 33 procent jämfört med året innan. Trots detta föreslår styrelsen en utdelning om 2,75 kronor per aktie, en ökning från 2,50 kronor föregående år. Detta överträffar den förväntade utdelningen på genomsnittligt 2,53 kronor per aktie.

Marknadsförändringar och blankningsattacker

Under det fjärde kvartalet förblev virkesförsörjningen stabil till SCAs industrier, och priserna på timmer fortsatte att stiga medan priset på massaved förblev stabilt jämfört med föregående kvartal. Inom massasegmentet ökade efterfrågan med högre försäljningspriser, medan priset på sågade trävaror sjönk något jämfört med föregående kvartal.

Det är viktigt att notera att på torsdagen publicerade både Viceroy och Ningi Research blankningsrapporter om SCA, vilket innebär att dessa två aktörer spekulerar i en nedgång för aktien. Viceroy hävdar bland annat att SCA värderar sina skogstillgångar för högt och att bolaget överavverkar sin skog.

I rapporten betonar SCA att de baserar sin värdering av skogstillgångarna på verkliga transaktioner inom skogsmarknaden där SCA äger skog. Företaget rapporterade att det bokförda värdet på skogstillgångarna ökade med 9,6 miljarder kronor under det senaste året och uppgick till 107,5 miljarder kronor vid årets slut. Denna ökning uppges vara en följd av en ökning med 8 procent av det genomsnittliga marknadspriset för svenska skogstillgångar under de senaste tre åren.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar